Regulamin serwisu i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.LUCKYHORSE.PL

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis prowadzony jest przez Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 2. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 3. Regulamin Serwisu określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także zasady świadczenia tych Usług.
 4. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych (działających w imieniu własnym lub w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) będących użytkownikami końcowymi sieci Internet, odwiedzających Serwis lub odwiedzających Serwis i dokonujących Rejestracji celem utworzenia Konta.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

 • §2 Definicje
 1. Regulamin Serwisu– niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Rejestracja– założenie przez Użytkownika Konta w ramach Serwisu.
 3. Konto– zbiór informacji o Użytkowniku, a także o czynnościach dokonywanych przez Użytkownika w ramach usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu oraz Regulaminie Serwisu umożliwiający ich realizację.
 4. Serwis– portal internetowy działający pod adresem luckyhorse.pl w ramach usługi internetowej www.
 5. Siła Wyższa- każde zdarzenie niezależne od Usługodawcy powodujące nienależyte funkcjonowanie Serwisu lub wpływające na jakąkolwiek zmianę w świadczonych Usługach. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, wojny, zamieszki społeczne, a także każde działanie noszące znamiona ataku hakerskiego, cyber-przestępczości, które wpływają w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Serwisu lub dostępność świadczonych Usług.
 6. Usługa- usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w § 3 Regulaminu Serwisu.
 7. Usługodawca– Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 8. Użytkownik– osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działająca w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca (odwiedzająca lub odwiedzająca i dokonująca czynności, o których mowa w § 3 i 4 Regulaminu Serwisu) z Serwisu z wykorzystaniem sieci Internet.

 

 • §3 Rodzaje i zakres Usług
 1. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Użytkownikom zawartość Serwisu oraz umożliwia udostępnianie przez Użytkowników informacji w Serwisie (po założeniu Konta) w formie:
 2. komentarzy,
 3. ogłoszeń.
 4. Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu.

 

 • §4 Rejestracja Konta
 1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Serwisu, co skutkuje założeniem Konta.
 2. Utworzenie Konta następuje poprzez:
 3. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Serwisu (wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne- są to: imię i nazwisko lub firmę, adres (ewentualnie adres do wysyłki) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON),
 4. zaakceptowanie treści Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto Użytkownika zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
 6. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: shop@luckyhorsemagazine.com
 7. Użytkownik może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z jego funkcjonalności, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 8. Usługodawca może usunąć Konto danego Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Sklepu lub Regulaminu Serwisu, a w szczególności gdy Użytkownik:
 9. podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 10. dopuścił się za pośrednictwem Konta naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 

 • §5 Warunki świadczenia i odbioru Usług
 1. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w ramach Serwisu danych prawdziwych tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, z równoczesnym poszanowaniem dóbr osobistych innych osób. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Usługi treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności:
 • zawierających treści obsceniczne, wulgarne lub pornograficzne;
 • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
 • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu oraz kwestionujące prawdę historyczną;
 • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • naruszających prawo do prywatności innych osób;
 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;
 • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
 • mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu za pomocą którego świadczona jest Usługa.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści umieszczone przez Użytkownika jest on zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.
 2. Usługodawca informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników treści z Regulaminem Serwisu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w Serwisie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet.
 4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia do wykorzystywania swojego wizerunku i danych przekazywanych do Serwisu w ramach i tylko na potrzeby jego funkcjonowania.
 5. Prawidłowe korzystanie z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca wymaga:
 • podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny),
 • dostępu do przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari),

Niektóre Usługi mogą wymagać dodatkowo:

 • posiadania oraz dostępu do poczty elektronicznej,
 • oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.

 

 • §6 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy/ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.
 2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, jednakże nie odpowiada za jej czasową lub trwałą niedostępność zwłaszcza spowodowaną działaniem Siły Wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń wynikłych z działania Siły Wyższej.
 6. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.
 7. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność
 8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania Usługi winny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego, na adres e-mailowy:…………………………., telefonicznie, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 

 • §7 Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może żądać usunięcia Konta w każdym czasie. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta powinno zostać dokonane na adres e-mailowy: ……………………………
 2. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Sklepu.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo o nich poinformowany i mógł się z nimi uprzednio zapoznać.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Usługodawca zobowiązuje się stosować postanowienia wynikające z obowiązującego prawa, a ponadto odpowiednio zmodyfikować treść Regulaminu Serwisu, aby uniknąć dalszych naruszeń.
 5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.LUCKYHORSE.PL

DEFINICJE

 • 1. Konto- zbiór informacji o Użytkowniku, a także o czynnościach dokonywanych przez Użytkownika w ramach usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu oraz Regulaminie Serwisu umożliwiający ich realizację.
 • 2. Serwis- portal internetowy działający pod adresem www.luckyhorse.pl w ramach usługi internetowej www.
 • 3. Usługodawca- Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 • 4. Użytkownik- osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działająca w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług, o których mowa w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Operatorem i administratorem gromadzonych danych osobowych serwisu www.luckyhorse.pl, podanych zgodnie z Regulaminem Serwisu lub Regulaminem Sklepu jest Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 • 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 3. Serwis pozyskuje informacje od Użytkowników poprzez:
  • a) dobrowolnie wprowadzenie danych osobowych,
  • b) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie,
  • c) rejestrację Użytkownika do Serwisu (utworzenie Konta).
 • 4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna i zależy tylko i wyłącznie od Użytkowników Serwisu.
 • 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie i celach na jakie Użytkownik wyraził zgodę.
 • 6. Użytkownik ma prawo do całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, aktualizacji treści swoich danych osobowych, a także wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, poprzez kontakt z Usługodawcą.

CEL I ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Usługodawcę są wykorzystywane w celach realizacji usług, o których mowa w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Sklepu.
 • 2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • a) Dane osobowe tj. Imię i nazwisko,
  • b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • c) Numer telefonu,
  • d) Adres e-mail.
 • 3. Dla potrzeb Użytkowników i Serwisu, za zgodą Użytkownika, zbierane dane mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Serwisem. W takim wypadku Serwis jak i osoby trzecie mogą przesyłać użytkownikom treści reklamowe i marketingowe w zakresie ich działalności. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług o których mowa w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Sklepu
 • 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej drogę elektroniczną.

OCHRONA DANYCH

 • 1. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 • 2. Usługodawca jest uprawniony do przekazania informacji dotyczących Użytkownika upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań z ich strony.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych publicznie samodzielnie przez Użytkowników- dane te nie są objęte Polityką Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca z należytą starannością chroni przetwarzane dane osobowe stosując w tym celu odpowiednie środki zapewniając, że przetwarzane dane osobowe są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobą nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną.

 

Polityka Plików Cookies

 

 • §1
 1. W trakcie korzystania z usług przez Użytkownika, o których mowa w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Sklepu instalowane zostają pliki Cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie Serwisu, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 4. Polityka – niniejszej Polityka Plików Cookies,
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

 

 • §2
 1. Usługodawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Usługodawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 5. Korzystanie przez Usługodawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 • §3

Pliki Cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę dla celów:

 1. statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Usługodawcy, co umożliwia ulepszanie jej zawartości,
 2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której ten nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

 • §4
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.